Over N=1 en een hoop voetbalgemak

Uitslagen, via futbol24.com
De stand, via Teletekst NOS
Het schema doordeweeks, via Teletekst NOS

--

--

--

Ziet graag Ajax voetballen. Kijkt veel naar LaLiga.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Stijn

Stijn

Ziet graag Ajax voetballen. Kijkt veel naar LaLiga.

More from Medium

Send In The Wildcats

CS373 Spring 2022: Samson Broten

INTRODUCTION TO FTMBULL.COM PROJECT.

Ruby Files What Goes in Your Files